OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

„Aby podobać się Bogu i ludziom” - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży
ROK 2018 – ROKIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY

 1. Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 2. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
 4. Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie
 5. Fundacja Odkrywamy Talenty
 6. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

II. CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Miry oraz św. Stanisława Kostki
 2. Odwołanie się do chrześcijańskich wartości i idei, takich jak: dobroczynność, szlachetność, dzielenie się z innymi dobrami materialnymi i duchowymi
 3. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych
 4. Tworzenie w umysłach dzieci i młodzieży pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa
 5. Popularyzacja oryginalnej twórczości literackiej, świadczącej o pogłębionej refleksji na temat moralnych obowiązków młodego człowieka
 6. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, wynikającym z utraty sensu życia

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych
 2. Prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii wiekowej: uczniowie klas siódmych i ósmych oraz oddziałów gimnazjalnych
 3. Każdy uczestnik przygotowuje pracę na jeden temat wybrany spośród podanych propozycji tematów
 4. Pracę konkursową w wersji komputerowej należy dostarczyć w 2 egzemplarzach. (objętość: maksymalnie 4 strony A4)
 5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz wiek autora, telefon komórkowy i e-mail oraz dane dotyczące opiekuna, nazwę i adres szkoły. (wzór w załączniku)
 6. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę
 7. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu
 8. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody i dyplomy ufundowane przez osoby i instytucje wspierające organizację przedsięwzięcia. I Nagroda wynosi 2500 PLN, II Nagroda – 1500 PLN, III Nagroda – 1000 PLN oraz inne cenne nagrody rzeczowe
 9. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka i udostępnienie wizerunku (Wzór oświadczenia – w załączniku do Regulaminu)
 10. Prace należy nadesłać w terminie do 15 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa nr 19, 20-124 Lublin, ul. Szkolna 6 (z dopiskiem: „Święty Mikołaj”)
 11. Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 8 grudnia o godz. 18.00 w sali Filharmonii Lubelskiej, ul. Marii Curie - Skłodowskiej Uroczystość uświetni koncert zespołu o międzynarodowej sławie – Scholares Minores Pro Musica Antiqua i młodzieżowego Teatru Panopticum

IV. KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 1. Odwołanie się do idei moralnych reprezentowanych przez wskazanych ŚwiętychOryginalność ujęcia tematu. Zastosowanie ciekawych rozwiązań literackich
 2. Wykorzystanie własnych doświadczeń i przemyśleń
 3. Umiejętna aktualizacja tematu konkursu
 4. Poprawność językowa pracy

V. TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

Propozycje tematów dla uczniów – do wyboru:

 • Dla Boga i ojczyzny – pamiętnik osoby zaangażowanej w życie społeczności lokalnej
 • „Ad maiora natus sum” – „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony” – rozwiń słowa św. Stanisława Kostki, pokazując możliwe drogi do świętości dla współczesnej młodzieży
 • Wierność powołaniu – reportaż, wywiad lub inna forma publicystyczna
 • „Kostka” znaczy „więcej” – rozwiń te słowa w dowolnej formie, odwołując się do życiorysów św. Mikołaja i św. Stanisława Kostki oraz własnych przemyśleń
 • „Współczesny świat potrzebuje sensu, współczesny świat potrzebuje świętych” – rozwiń te słowa w dowolnej formie, odwołując się do idei św. Mikołaja i św. Stanisława Kostki oraz własnych przemyśleń
 • Moja parafia ma rożne oblicza. Odwołując się do konkretnych przykładów, napisz, przed jakimi wyzwaniami staje współczesny Kościół i w jaki sposób duchowni uczestniczą w życiu społeczności lokalnej – artykuł, esej

Kontakt do organizatorów:

 • Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie, tel. 81 7478943, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Ogólnopolski Konkurs Literacki ”Aby podobać się Bogu i ludziom” – Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Kategoria wiekowa

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika

Kontakt– telefon, e- mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………

(podpis osoby zgłaszającej)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka

 

.....................................................................

na potrzeby organizacji IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Aby podobać się Bogu i ludziom” – Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży, zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L Nr 119 )

 

 

.....................................................................

(data i podpis pełnoletniego uczestnika lub  opiekuna prawnego uczestnika )