Rewitalizacja Zabytkowego Kościoła P.W. Św. Mikołaja w Lublinie

Rewitalizacja Zabytkowego Kościoła P.W. Św. Mikołaja w Lublinie

OPIS I CELE PROJEKTU

Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lublin teren inwestycji znajduje się na obszarze zdegradowanym, przeznaczonym do rewitalizacji. Budynki Kościoła są objęte ochroną konserwatorską na mocy wpisu do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr. A/226 oraz wpisu układu urbanistycznego do rejestru zabytków pod nr. C/6.

Zaplanowano wykonanie remontu budynku kościoła św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 w celu udostępnienia go na potrzeby kulturalne. Zakres prac obejmuje: osuszenie murów fundamentowych i izolacje, renowacja i konserwacja zewnętrznej elewacji kościoła, obejmująca swym zakresem wyprawy tynkarskie ścian i detali, wymianę ślusarki okiennej, wymianę stolarki okiennej, remont i niezbędne naprawy więźby dachowej i pokrycia dachu, oświetlenie i iluminację kościoła. Dodatkowo zostanie naprawione odwodnienie, rury spustowe i rynny. Podkreśleniu unikalnego charakteru budynku służyć będzie iluminacja bryły kościoła i detali architektonicznych. Miejsce realizacji projektu to obszar historycznego zespołu architektoniczno-urbanistycznego terenu wzgórza Czwartek w Lublinie. Ten cenny obszar wyróżnia występowanie miejsc i obiektów o ponadprzeciętnych walorach kulturowych o znaczeniu turystycznym i krajoznawczym charakteryzujących się kumulacją zabytków. Unikalnym zabytkiem na tym terenie jest obiekt zabytkowego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Lublinie. Ten sakralny obiekt zabytkowy jak i cały zespół architektoniczno-urbanistyczny terenu wzgórza Czwartek w Lublinie, na terenie którego położony jest Kościół p.w. św. Mikołaja, są jedną z najciekawszych atrakcji kulturowo – turystycznych regionu lubelskiego. Potencjał kulturowy i turystyczny, mentalność i zaangażowanie władz i wiernych Parafii, a także ludności, predestynujący Kościół i zespół architektoniczno-urbanistyczny do rozwoju w sferze kultury i turystyki nie jest wykorzystany. Zły stan techniczny obiektów utrudnia wnioskodawcy prowadzenie podstawowej działalności sakralnej, kultu religijnego i integracji społecznej oraz organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Zły stan wpływa także negatywnie na postrzeganie obiektów przez osoby je odwiedzające. Biorąc pod uwagę popularność oraz potencjał budynków, ich obecny stan techniczny należy interpretować jako znaczną barierę w rozwoju. W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie liczba użytkowników i odwiedzających. Postępująca degradacja zabytkowej infrastruktury sakralnej, kultury i integracji społecznej wpływa negatywnie na sektor turystyczny i powstrzymuje rozwój zespołu architektoniczno-urbanistycznego terenu wzgórza Czwartek w Lublinie – jednej z najciekawszych atrakcji kulturowej i turystyczno-rekreacyjnej o skali regionalnej. Zapewnienie dostępu do lepszej jakości infrastruktury spowoduje zwiększenie liczby turystów na terenie Lublina, większe zainteresowanie mieszkańców ofertą turystyczną, a także aktywizację lokalnych przedsiębiorców.

Cel główny projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Lublinie” to zwiększenie atrakcyjności kulturowej, turystycznej i społecznej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja oraz samego Lublina poprzez ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego o wartości zabytkowej, historycznej i turystycznej.

Cele szczegółowe:

  • powstrzymanie degradacji zabytkowych obiektów naturalnie predysponowanych do stworzenia bazy kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej i krajobrazowej;
  • wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w postaci walorów turystycznych, historycznych i i zabytkowych;
  • stworzenie infrastruktury bazującej na zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego;
  • poprawa atrakcyjności kulturowej, turystycznej i inwestycyjnej historycznego zespołu architektoniczno-urbanistycznego terenu wzgórza Czwartek w Lublinie;
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów Lublina w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej poprzez efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego; ¾ stworzenie oferty kulturalnej i unikalnego produktu turystycznego opartego na walorach dziedzictwa kulturowego i historycznego;
  • prowadzenie działań promocyjnych wokół przyciągnięcia i zatrzymania turystów w Lublinie na dłużej;
  • wzrost integracji społecznej poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury bazującej na zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego;
  • stworzenie warunków do zagospodarowania wolnego czasu w sferze kultury, kultu religijnego, turystyki i rekreacji. Wszystkie cele są pożądane i oczekiwane do spełnienia przez Wnioskodawcę oraz interesariuszy projektu. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników rezultatu zapisanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL.

POSTĘP PRAC