OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„Aby podobać się Bogu i ludziom” - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży
ROK 2018 – ROKIEM ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY

 1. Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 2. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 3. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
 4. Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie
 5. Fundacja Odkrywamy Talenty
 6. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

II. CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry oraz świętego Stanisława Kostki
 2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy
 3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi
 4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa
 5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne
 6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Aby podobać się Bogu i ludziom - Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży”.
 3. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage -możliwe do wyeksponowania w ramach oszklonych. Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne. Format prac: A2, A3.
 4. Prace nie mogą być grupowe.
 5. Ilość nadesłanych prac z danej placówki/ klasy ograniczona do 15 najlepszych prac wyłonionych w konkursie wewnętrznym.
 6. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
 7. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres placówki).
 8. Przed rozpoczęciem konkursu w szkole, w ramach katechezy, zaleca się przeprowadzenie lekcji na temat życiorysów Św. Mikołaja Biskupa i Św. Stanisława Kostki.
 9. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (w załączniku do Regulaminu)
 10. Prace należy nadesłać w terminie do 15 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Odkrywamy Talenty, 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 77; z dopiskiem: „Święty Mikołaj” (Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac).
 11. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac
 12. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
 13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 14. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
 15. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody i dyplomy ufundowane przez osoby i instytucje wspierające organizację przedsięwzięcia. I Nagroda wynosi 2500 PLN, II Nagroda – 1500 PLN, III Nagroda – 1000 PLN oraz inne cenne nagrody rzeczowe.
 16. Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród odbędzie się 8 grudnia o godz. 18:00 w Sali Filharmonii Lubelskiej, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5. Uroczystość uświetni koncert symfoniczny musical o Świętym Mikołaju w wykonaniu zespołu międzynarodowej sławy Scholares Minores Pro Musica Antiqua i młodzieżowego teatru Panopticum.

IV. KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 1. Przedstawienie historycznych postaci Św. Mikołaja Biskupa z Myry oraz Św. Stanisława Kostki. Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia wskazanych świętych (zwłaszcza Św. Mikołaja – jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę.
 2. Prezentacja idei moralnych reprezentowanych przez Św. Mikołaja Biskupa i Św. Stanisława Kostki.
 3. Umiejętność zaprezentowania przez pracę plastyczną w jaki sposób dziecko rozumie zastosowanie idei moralnych wskazanych świętych w życiu współczesnego człowieka.
 4. Samodzielne wykonanie pracy.
 5. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.
 6. Uwzględnić wartości i zasady moralne wymienionych wyżej świętych jak: dobroczynność, wrażliwość, współczucie, miłosierdzie, pokierowanie swoim życiem według Ewangelii i zaufanie Bogu.
  Prace niezakwalifikowane do konkursu nie będą zwracane ani eksponowane.

V. TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Być jak Św. Mikołaj i Św. Stanisław Kostka w konkretnym codziennym życiu. Przedstaw w jaki sposób dziś można pomagać innym w szkole, w domu, w parafii.
 2. „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście Mnie samemu”. (Mt25,40) – rozwiń myśl z Ewangelii plastycznie w dowolnej formie.
 3. „Wpatrzeni w postać św. Mikołaja” – w jaki sposób możesz plastycznie przedstawić charyzmat Świętego?
 4. „Trzeba więcej podobać się Bogu niż bratu” – rozwiń myśl dowolną techniką plastyczną.
 5. Wezwanie do sumiennego wykonywanie obowiązków, czyli do tego co Jezus nazywa „wiernością w rzeczach małych” (por. Mt 25,21) – rozwiń plastycznie tę myśl.
 6. Jak tęsknić za niebem i jak żyć tu i teraz, by żyć w wieczności? – rozwiń plastycznie tę myśl św. Stanisława w dowolnej formie.
 7. „Aby podobać się Bogu i ludziom” – rozwiń plastycznie myśl Św. Stanisława Kostki w dowolnej formie.

Kontakt do organizatorów:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ”Aby podobać się Bogu i ludziom” – Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Kategoria wiekowa

Nazwa i adres szkoły

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika

Kontakt– telefon, e- mail

           

 

……………………………………

(podpis osoby zgłaszającej)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka

 

.....................................................................

na potrzeby organizacji IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Aby podobać się Bogu i ludziom” – Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży, zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L Nr 119 )

 

 

.....................................................................

(data i podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika )