OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

"BYĆ DOBRYM JAK CHLEB"
ŚW. MIKOŁAJ I ŚW. ALBERT CHMIELOWSKI W OCZACH DZIECI
2017 ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

III edycja konkursu
dla uczniów szkół podstawowych klas I - III

REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATORZY

 1. Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie
 2. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
 3. Fundacja Odkrywamy Talenty
 4. Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie
 5. Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

II. CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry oraz świętego brata Alberta – Adama Chmielowskiego.
 2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.
 3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.
 4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.
 5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.
 6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas I-III.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Być dobrym jak chleb – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci”.
 3. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, collage -możliwe do wyeksponowania w ramach oszklonych. Nie będą uwzględniane kompozycje przestrzenne. Format prac: A2, A3.
 4. Prace nie mogą być grupowe.
 5. Ilość nadesłanych prac z danej placówki nieograniczona.
 6. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
 7. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres placówki).
 8. Zestaw prac powinien zawierać listę ich autorów oraz tytuły prac.
 9. Przed rozpoczęciem konkursu w szkole, w ramach katechezy, zaleca się przeprowadzenie lekcji na temat życiorysów Św. Mikołaja Biskupa i Św. Brata Alberta.
 10. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (w załączniku do Regulaminu)
 11. Prace należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja Odkrywamy Talenty, 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 77 z dopiskiem: „Być dobrym jak chleb” (Nie składać, nie rolować i nie oprawiać prac).
 12. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac
 13. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
 14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 15. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.
 16. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody – pieniężna i rzeczowe oraz dyplomy. (Grand Prix – 6.000 PLN). Wyróżnione prace będą uczestniczyły w wystawach pokonkursowych oraz zostaną opublikowane w serii „Pocztówki św. Mikołaja”.
 17. Organizatorzy powiadomią laureatów o wynikach konkursu telefonicznie i drogą elektroniczną. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w Sali Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.

IV. KRYTERIA OCENIANIA PRAC

 1. Przedstawienie historycznych postaci Św. Mikołaja Biskupa z Myry oraz Św. Brata Alberta. Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia wskazanych świętych (zwłaszcza Św. Mikołaja – jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę.
 2. Prezentacja idei moralnych reprezentowanych przez Św. Mikołaja Biskupa i Św. Brata Alberta.
 3. Umiejętność zaprezentowania przez pracę plastyczną w jaki sposób dziecko rozumie zastosowanie idei moralnych wskazanych świętych w życiu współczesnego człowieka.
 4. Samodzielne wykonanie pracy.
 5. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych. Mile widziane techniki łączone.
 6. Uwzględnić wartości i zasady moralne wymienionych wyżej świętych jak: dobroczynność, wrażliwość, współczucie, miłosierdzie, pokierowanie swoim życiem według Ewangelii i zaufanie Bogu.

Prace niezakwalifikowane do konkursu nie będą zwracane ani eksponowane.

V. TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Być jak Św. Mikołaj i Św. Brat Albert w konkretnym codziennym życiu. Przedstaw w jaki sposób dziś można pomagać innym w szkole, w domu, w parafii.
 2. „Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście Mnie samemu”. (Mt25,40) – rozwiń myśl z Ewangelii plastycznie w dowolnej formie.
 3. „Ten jest dobry, kto chce być dobry”- Św. Brat Albert. Dowolną technika plastyczną przedstaw jak wyobrażasz sobie Św. Mikołaja i Św. Brata Alberta.
 4. „Serce Jezusa swoimi dziećmi opiekuje się”. Przedstaw dowolną techniką jak Św. Mikołaj Biskup lub Św. Brat Albert naśladują Chrystusa, opiekując się dziećmi.
 5. „… Zniechęcać się nigdy nie trzeba, po burzy bywa spokój, po zimie zielona wiosna”. Jakie przeszkody w drodze do świętości pokonali Św. Brat Albert i Św. Mikołaj.
 6. „Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków, w nim jest najpewniejszy środek doprowadzenia wszystkich ku dobremu. Modlić się, wierzyć nie wątpiąc”. Przedstaw cuda Św. Mikołaja Biskupa dokonane przez modlitwę.
 7. „Być dobrym jak chleb” – rozwiń plastycznie myśl Św. Brata Alberta w dowolnej formie.

PATRONAT:

 • Lubelski Kurator Oświaty
 • Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin
 • Dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„Być dobrym jak chleb - święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci”
2017 Rok ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

III edycja konkursu
dla uczniów szkół podstawowych klas I - III

KARTA ZGŁOSZENIA

tytuł pracy: 

imię i nazwisko autora: 

wiek autora, klasa: 

imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana: 

nazwa, adres, tel., e-mail placówki: 

kontakty do szybkiego powiadomienia o wynikach konkursu:

tel.                          e-mail.

Oświadczenie:

Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych placówki, oraz publikacje dzieła, jak i wizerunku dziecka.

 

                                                                                   ……………………………………………

podpis rodziców lub opiekunów prawnych

Prace należy nadesłać w terminie do 15 listopada 2017 na adres: Fundacja Odkrywamy Talenty, 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 77 z dopiskiem: „Być dobrym jak chleb”. 

Wszelkich informacji można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.